Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd

Den som vill sälja tobak till konsument ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

 

Grundläggande förutsättningar för att beviljas tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Kommunens uppgift är att utreda om kraven uppfylls.

 

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Kommunen tittar också på hur ni tidigare skött er tobaksförsäljning.

 

Om någon av de personer som har betydande inflytande över sökandebolaget är folkbokförd/bosatt i annat land än Sverige ska handlingar som visar personens lämplighet bifogas ansökan. Det kan vara t.ex. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder. Det ska också visas hur personen har försörjt sig under de senaste åren, med t.ex. deklaration, lönespecifikation eller liknande.

 

Tillsynsavgift

Verksamheter med tillstånd betalar timavgift i samband med tillsynen. För mer information, se kommunens hemsida, taxor och avgifter 2:32.

 

Så här söker du tobaksförsäljningstillstånd

 

 1. Ansökan görs via vår E-tjänst eller med bifogad blankett
  Ansök via E-tjänst på: www.svedala.se/arbeta/naringsliv/tillstand-regler-och-tillsyn/tobak/ eller genom att fylla i och sända in blanketten. Bifoga handlingar enligt nedan. Skickas bilagor in via e-post eller post är det viktigt att du är noggrann med att skriva vilken verksamhet det gäller. Ansökan ska skrivas under av firmatecknare.
   
 2. Betala in ansökningsavgiften
  Ansökningsavgiften, 7630 kr, betalas in direkt vid ansökan i E-tjänsten via betal- eller kreditkort (Visa/Mastercard).
  Om ansökan inte sker via e-tjänst ska avgiften betalas via faktura. Betala in avgiften, 7630 kr, på kommunens bankgiro 284-9735. På fakturan ska du skriva Bygg och miljö, försäljningsställets namn, samt vad ansökan avser.

  Exempel:
  Bygg och miljö, Tobbes Tobak, Ansökan detaljhandelstillstånd.
  Handläggning av ansökan påbörjas efter att avgiften är betald.
   
 3. Handlingar som ska bifogas ansökan
  Nedan finner du en lista på de handlingar som ska bifogas ansökan.

  1. Kvitto på betald ansökningsavgift om du inte använder E-tjänst.
  2. Registreringsbevis från Bolagsverket
  Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än sex månader.
  Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket.

  3. Eventuell fullmakt
  Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.

  4. Ägarförhållanden m.m.
  I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.

  Aktiebolag
  Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt i detta bolag.
  Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Också ägarförhållandena i ägarbolag ska styrkas.

  Handelsbolag och kommanditbolag
  Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Saknas bolagsavtal ska ägarförhållandena styrkas på annat sätt.

  Övriga bolagsengagemang
  Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang.
  Skicka in Bolagsverkets bevis om uppdrag som funktionär ifall ni ska redovisa styrelseuppdrag i andra bolag. Aktieinnehav i andra bolag redovisas i bilaga till ansökan.

  5. Köpeavtal/arrendeavtal
  Köpeavtal/arrendeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.

  6. Redogörelse för kostnader och finansiering
  Använd bilagan till ansökan för att redogöra för finansieringen.
  Redovisa hur ni finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. Av redogörelsen ska också framgå varifrån använt kapital kommer.

  För att styrka uppgifterna om finansiering ska handlingar bifogas. Detta gäller oavsett om det är banklån, privatlån eller egna medel som har använts. Exempel på sådana handlingar är låneavtal, verifikat på transaktioner, kontoutdrag m.m.

  Är det fråga om privata lån ska det framgå varifrån långivaren erhållit de medel som lånats ut, t.ex. om pengarna härrör från sparande eller lån. Personnummer för privata långivare behövs för att kommunen ska kunna göra en lämplighetsprövning. Privata långivare kan komma att behandlas som ”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas.

  De medel som används till köpeskillingen bör vara överförda av bank och bokförda hos sökandebolaget. Tillståndsenheten vill kunna se att utbetalning slutligen mottagits av säljaren. Bifoga därför kvittens på köpeskillingen.

  7. Egenkontrollprogram
  Ett egenkontrollprogram ska bifogas ansökan. Programmet utgör en viktig del av er ansökan – var noggrann när du fyller i dokumentet. Kommunen kommer att tillhandahålla ett exempel som ni kan fylla i och bifoga ansökan. Exemplet kan hämtas på www.svedala.se sök på Tobak.

 

Handläggning av ansökan

Kommunen sänder ärendet på remiss till Polismyndigheten för yttrande. Om du ansöker om partihandelstillstånd skickas ärendet på remiss även till Tullverket.

Kommunen skickar en begäran om uppgifter till Skatteverket samt hämtar uppgifter från kreditupplysningsföretaget Syna.

När uppgifter hämtas om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommandit-bolag skickas alltid en omfrågekopia till den person det gäller.

 

Ni ges alltid möjlighet att bemöta sådant i utredningen som kan inverka negativt på er ansökan, exempelvis uppgifter från Skatteverket som visar att ni inte skött skattebetalningar eller att polisen bedömt någon som olämplig på grund av tidigare brottslighet.

Om utredningen visar att ni uppfyller kraven kommer tillstånd att beviljas av tobakssenheten.

 

Om tobaksenheten efter handläggning bedömer att ni inte uppfyller kraven för att beviljas tillstånd skrivs en utredning som ni får lämna synpunkter på. Beslut i ärendet fattas därefter av bygg- och miljönämnden, som sammanträder en gång i månaden.

 

Från den tidpunkt då ansökan är komplett, d.v.s. alla handlingar har lämnats in, är den beräknade handläggningstiden två till fyra månader.

 

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

 

Om ansökan fylls i på papper så skall den skickas till:

Svedala kommun
Bygg och miljö
233 80 Svedala

 

Övriga kontaktuppgifter och telefonnummer hittar du på www.svedala.se, sök på Tobak.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa