Tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd

Detaljhandelstillstånd – Ansök om detta om du vill sälja tobak till konsument. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument.

Partihandelstillstånd – Ansöka om detta om du vill sälja tobak till butiker. Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

Grundläggande förutsättningar för att få tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Vår uppgift är att utreda om du uppfyller kraven.

För att du ska få tillstånd måste du vara personligt och ekonomiskt lämplig. Vi utreder din bakgrund. För att anses lämplig kräver vi bland annat att det du och ditt företag och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har ordnad ekonomi och att ni inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Vi tittar också på hur du tidigare skött din tobaksförsäljning.

Om någon av de personer som har betydande inflytande över företaget är folkbokförd eller bosatt i annat land än Sverige ska du bifoga handlingar som visar att personen är lämplig. Det kan till exempel vara utdrag ur polisens brottsregister och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder. Du ska också visa hur personen har försörjt sig under de senaste åren, med till exempel deklaration, lönespecifikation eller liknande.

Tillsynsavgift

Verksamheter med tillstånd betalar timavgift i samband med tillsynen. Du hittar mer information om detta på vår webbplats.

Mer information om tobak på svedala.se

Så här ansöker du om tillstånd för att få sälja tobak

 1. Ansök vi e-tjänst eller blankett
  Bifoga handlingar enligt nedan. Om du skickar bilagor via mejl eller post är det viktigt att du är noggrann med att skriva vilken verksamhet det gäller. Firmatecknare ska skriva under ansökan.
   
 2. Betala in ansökningsavgift
  Ansökningsavgiften är på 9 170 kr, som du betalar in direkt vid ansökan i e-tjänsten via betal- eller kreditkort (Visa/Mastercard). Du kommer inte vidare i e-tjänsten utan att betala.
  Tänk på: Om ansökan sker via blankett ska du betala in avgiften, 9 170 kr, på vårt bankgiro 284–9735. Vid inbetalning ange: Bygg och miljö, namn på ditt försäljningsställe samt vad ansökan avser.

  Exempel:
  Bygg och miljö, Tobbes Tobak, ansökan detaljhandelstillstånd.
  Vi börjar handlägga din ansökan när du betalat in avgiften.
   
 3. Bifoga följande handlingar med din ansökan:

  1. Kvitto på betald ansökningsavgift om du ansöker via blankett.
  2. Registreringsbevis från Bolagsverket.
  Ditt registreringsbevis får inte vara äldre än sex månader.
  Om du ansöker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en utskrift av din registrering av bolaget hos Skatteverket.

  3. Eventuell fullmakt
  Om du anlitar ett ombud ska du bifoga fullmakt.

  4. Ägarförhållanden med mera
  I ansökan ska du redovisa vem eller vilka som äger det sökande bolaget.

  Aktiebolag
  Om ditt företag är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt i detta bolag.
  Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss lämnas in där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Du ska också styrka ägarförhållandena i ägarbolaget.

  Handelsbolag och kommanditbolag
  Är ditt företag ett handelsbolag eller kommanditbolag kan du styrka ägarförhållandena genom ett bolagsavtal som visar hur andelarna i bolaget är fördelade mellan ägarna. Om du saknar bolagsavtal ska du styrka ägarförhållandena på annat sätt.

  Övriga bolagsengagemang
  Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang.
  Skicka in bevis från Bolagsverket om uppdrag som funktionär ifall du ska redovisa styrelseuppdrag i andra bolag. Redovisa aktieinnehav i andra bolag i bilagan till ansökan.

  5. Köpeavtal/arrendeavtal
  Du ska bifoga köpeavtal/arrendeavtal i ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.

  6. Redogörelse för kostnader och finansiering
  Använd bilagan till ansökan för att redogöra för finansieringen.
  Redovisa hur du finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. Av redogörelsen ska också framgå var du fått använt kapital ifrån.

  Bifoga handlingar för att styrka uppgifterna om finansiering. Detta gäller oavsett om det är banklån, privatlån eller om du använt egna medel. Exempel på sådana handlingar är låneavtal, verifikat på transaktioner, kontoutdrag med mera.

  Är det fråga om privata lån ska det framgå var långivaren fått det ifrån, till exempel om pengarna är från sparande eller lån. Vi behöver personnummer för privata långivare för att kunna göra en lämplighetsprövning. Privata långivare kan vi behandla som ”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att vi kan utreda personlig och ekonomisk lämplighet för dessa personer.

  De medel som du används till köpeskillingen bör vara överförda av bank och bokförda hos sökandebolaget. Tillståndsenheten vill kunna se att utbetalning slutligen mottagits av säljaren. Bifoga därför kvittens på köpeskillingen.

  7. Egenkontrollprogram
  Du ska bifoga ett egenkontrollprogram i ansökan. Programmet utgör en viktig del av din ansökan – var noggrann när du fyller i dokumentet. Vi har exempel som du kan fylla i och bifoga ansökan. Ladda ner ett exempel på svedala.se.

Förslag på egenkontrollprogram på svedala.se

Hur behandlar vi ansökan?

 1. Vi skickar ärendet på remiss till Polismyndigheten för yttrande. Om du ansöker om partihandelstillstånd skickar vi ärendet på remiss även till Tullverket.
 2. Vi skickar en begäran om uppgifter till Skatteverket samt hämtar uppgifter från kreditupplysningsföretaget Syna.
 3. När vi hämtar uppgifter om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommandit-bolag får du/de alltid en kopia på vår fråga. Du ges alltid möjlighet att bemöta sådant i utredningen som kan inverka negativt på din ansökan, till exempel uppgifter från Skatteverket som visar att du/ni inte skött skattebetalningar eller att polisen bedömt någon som olämplig på grund av tidigare brottslighet.
 4. Om utredningen visar att du/ni uppfyller kraven får du/ni beviljat tillstånd av Tobaksenheten.
 5. Om Tobaksenheten bedömer efter behandlingen att du/ni inte uppfyller kraven för att få tillstånd skriver vi en utredning som du/ni får lämna synpunkter på. Bygg- och miljönämnden, som har möte en gång i månaden, beslutar i ärendet.

Det tar cirka två till fyra månaden att behandla ansökan, från den tidpunkt då ansökan är komplett, det vill säga när du har skickat in alla handlingar.

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Ifylld blankett skickar du till

Svedala kommun
Bygg och miljö
233 80 Svedala

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa