Information om webbplatsen

 

Om e-legitimation

I det vanliga livet använder du ditt körkort eller ID-kort när du ska legitimera dig. På Internet använder du i stället din e-legitimation. Den visar att du är just du i din kontakt med myndigheter, kommuner, organisationer och företag på Internet.

Din e-legitimation använder du när du legitimerar dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på nätet. En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. Om ni är flera i familjen som använder tjänster behöver ni ha varsin e-legitimation.

Skaffa en e-legitimation

Du skaffar din e-legitimation från din bank eller från Telia.

E-legitimationen kan ha olika namn beroende på vem som ger ut den. Du kan läsa mer på webbplatsen www.e-legitimation.se.


Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen är den rättsakt som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Det är dataskyddsförordningen som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I dataskyddsförordningen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är på grund av de regler som insamlaren förhåller sig till som gör att du som privatperson eller företagare kan känna dig trygg.

För de flesta av Svedala kommuns e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. Svedala kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID, Telia, Steria eller Mobilt BankID. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra  e-tjänster godkänner du att kommunen behandlar dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgiftslagen säger att all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bl. a. innebära fotografier, namn, personnummer, IP-nummer etc.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Offentlighetsprincipen

Svedala kommun omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Tryckfrihetsförordningen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Kommunens behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna handlägga ditt ärende.

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av tjänstemän eller förtroendevalda och lagras i respektive system inom Svedala kommun. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Svedala kommun sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och/eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller frivilligt överlämnade raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Kontakta den personuppgiftsansvarige nämnden för mer information.

Du kan läsa mer om hur Svedala kommun hanterar personuppgifter och vem du ska kontakta på Svedala kommuns hemsida.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Vill du läsa mer om GDPR?

Vill du läsa mer om Integritetsskyddsmyndigheten och personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se


En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvanska informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när ansökan har nått kommunens elektroniska brevlåda.


Stöd för webbläsare

E-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare, stöd finns för Internet Explorer 9 och nyare webbläsare.


Tillgänglighetsredogörelse för e-tjanster.svedala.se 

Svedala kommun står bakom den här webbplatsen tillsammans med (leverantören). Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur e-tjanster.svedala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. 

Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt för mer information. (DIGG, Myndigheten för digital förvaltning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från e-tjanster.svedala.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på den här sidan, kan du meddela oss. 

Svarstiden är normalt två dagar. 

Kontakta oss på följande sätt: 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Svarstiden är normalt två dagar. 

Kontakta oss på följande sätt: 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det. 

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här. 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Bristande förenlighet med lagkraven. 

Följande innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt: 

  • E-tjänsterna är på ett eller annat sätt inte helt tillgängliga. E-tjänsterna ligger i en tredje part-plattform som är byggd av Nordic Peak.  
  • Nordic Peak ansvarar för kod och vi för innehåll. Vår ambition är att åtgärda innehåll som inte är tillgängligt.   
  • Bilder i pdf-dokument saknar felaktiga textalternativ. 
  • Pdf-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare. 
  • Läsordningen kan vara felaktig i pdf-dokument. 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 1 december 2021. 

Oskäligt betungande anpassning 

Svedala kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll: 

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) samt använt Siteimproves automatiserade tillgänglighetstester. 

Senaste bedömningen gjordes 22 september 2020 och är godkänd av Kommunikationsenheten och IT-enheten. 

Granskningsmetod 

E-tjänstportalen publicerades 2015. 

Redogörelsen för tillgänglighet uppdaterades senast den 22 september 2020.