Ansökan om uppehåll av sophämtning eller slam

LÄS MER

Enligt § 65 i Föreskrifter om avfallshantering

Uppehåll beviljas om byggnaden på fastigheten inte används och fastigheten i övrigt inte utnyttjas för övernattning, vistelse eller på annat sätt så att hushållsavfall och därmed jämförligt avfall rimligen kan antas uppkomma på fastigheten.

  • Uppehåll i sophämtning kan medges om fastighetsinnehavaren kan intyga att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 6 månader.
  • Uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare kan medges om fastighetsinnehavaren kan intyga att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av 12 månader.

Ansökan om uppehåll ska vara inlämnad minst en månad före avsedd period. Beslut om uppehåll gäller för högst två år i taget. Önskas fortsatt dispens måste en ny ansökan lämnas in till Sysav.

Vid uppehåll i hämtning av hushållssopor utgår en avgift på 250/450 kr (inklusive 25 % moms) för hämtning och 250/450 kr (inklusive 25 % moms) för utsättning av kärl.

(250 kr avser 190-660 liter kärl och 450 kr avser 370 liter fyrfackskärl)

Frågor om e-tjänsten

Sysav
kundservice@sysav.se
040-635 1800