Vaccinationstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke till vaccination

Detta är ditt godkännande som vårdnadshavare att Elevhälsan vaccinerar ditt barn. Båda vårdnadshavares samtycke krävs för att ert barn ska vaccineras mot Humant Papillomvirus – HPV. Lämnas inte samtycke innebär det att ditt/ert barn inte kan vaccineras.

För mer information prata med ditt barns skolsköterska eller skolläkare

Ni kan även läsa mer om HPV och barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndigheten.se. Andra sidor med information om HPV är till exempel Vårdguiden 1177.se, umo.se och hpvvaccin.se.

Samtycket gäller för samtliga doser

Beroende på ditt barns ålder kommer 2 eller 3 sprutor att ges (från 15 års ålder, 3 sprutor).

HPV-vaccin

Om barnvaccinationsprogrammet

Sedan år 2010 erbjuds vaccination mot humant papillomvirus, HPV, i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet ska, enligt lag (2012:453), registreras i ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten.

Under maj 2018 trädde lagen om dataskyddsordningen GDPR ikraft, vilket innebär att du har rätt att ta del av information som Folkhälsomyndigheten har registrerad om ditt barn eller dig.

Uppgifterna i registret skyddas av sekretess enligt 24 kap 8 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). För forskning och uppföljning av vaccinationsprogrammet för HPV kan avidentifierade uppgifter komma att användas.

Om HPV och HPV-relaterad sjukdom

HPV (Humant Papillomvirus) är ett virus som kan orsaka HPV-relaterad cancer och sjukdomar. Det finns ca 200 olika typer av HPV, några av dessa kan orsaka vårtor och några kan på sikt orsaka cancer.

HPV-relaterad cancer och kondylom (könsvårtor) kan förebyggas med vaccination. Det är viktigt att förebygga och skydda ditt barn innan hen utsätts för viruset. Viruset sprids via hud- och slemhinnekontakt. De flesta smittas med en eller flera typer av HPV någon gång under livet. Ungefär 80% av befolkningen, det vill säga 4 av 5, får minst en HPV-infektion.

Om HPV-infektionen inte läker ut, finns en ökad risk att på sikt drabbas av HPV-relaterad cancer. Både män och kvinnor kan drabbas av HPV-relaterad cancer eller sjukdom. Livmoderhalscancer är den vanligast förekommande HPV-relaterade cancerformen.

Om HPV-vaccin

Via skolans Elevhälsa erbjuds ditt barn HPV-vaccination. Det HPV-vaccin som ditt barn erbjuds inom barnvaccinationsprogrammet heter Gardasil 9. För mer information om vaccinet läs bipacksedeln på fass.se.

Liksom andra vaccin kan detta vaccin ge biverkningar. Mycket vanliga biverkningar är huvudvärk samt vid injektionsstället rodnad, svullnad och smärta. Andra vanliga biverkningar är yrsel, trötthet, illamående, feber samt vid injektionsstället blåmärken och klåda.

Om skyddet

Tillsammans med gynekologisk cellprovtagning ger vaccination ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer, även kondom kan minska risken att smittas av HPV.

HPV-vaccinet som erbjuds via vaccinationsprogrammet kan skydda mot ca 90% av alla livmoderhalscancerfall och ca 90% av alla kondylomfall. HPV-vaccinet förväntas även skydda mot de HPV-typer som orsakar cirka: 85-90% av all HPV-relaterad vulvacancer, 80-85% av all HPV-relaterad vaginalcancer och 90-95% av all HPV-relaterad analcancer samt i olika grad mot cellförändringar och förstadier till dessa cancerformer.

Det är inte säkert att HPV-vaccin ger ett fullständigt skydd till alla som vaccineras.

Hur länge vaccinationsskyddet varar vet man inte ännu. Studier med långtidsuppföljning pågår för att bestämma om det behövs en påfyllnadsdos.

MPR-vaccin

Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Vaccin mot alla tre sjukdomarna ges i samma spruta.

Vaccineringen sker vid två tillfällen: det första på barnavårdscentralen när barnet är 18 månader och det andra i skolan då barnet är 6-8 år.

Varför vaccinerar man mot dessa sjukdomar?

Mässling är en mycket smittsam sjukdom med hög feber, hosta och utbredda hudutslag. Hos ca en av 1000 mässlingspatienter kan hjärninflammation tillstöta, som i en del fall ger bestående skador.

Påssjuka är en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation hos barn och kan ge bestående dövhet. Pojkar som insjuknar i påssjuka efter puberteten kan få testikelinflammation, som kan vara mycket smärtsam och dessutom orsaka sterilitet.

Röda hund kan ge allvarliga fosterskador om gravida kvinnor blir smittade. Genom att vaccinera alla barn - även pojkar - kan vi förhindra att gravida smittas med röda hund.

Kan vaccinationen ge besvär?

Efter injektionen kan barnet få feber eller en reaktion vid injektionsstället i form av rodnad, smärta och svullnad (kan förekomma hos fler än 1 av 10 vaccinerade). Utslag (inklusive mässlingliknande utslag) samt blåmärken på injektionsstället kan förekomma hos 1 till 10 av 100 vaccinerade. För mer sällsynta biverkningar, se fass.se. Barnen är inte smittsamma för andra.

Har eleven haft en eller flera av de tre sjukdomarna?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar två doser av det kombinerade vaccinet till alla, även till barn som har haft, eller som man tror har haft, någon eller flera av sjukdomarna. Barn som tidigare vaccinerats mot någon av dessa sjukdomar bör också få det kombinerade vaccinet. Om man har immunitet sedan tidigare, genom att ha haft sjukdomen eller genom vaccination, så kommer kroppen att
känna igen viruset och neutralisera det. Risken för biverkningar är låg eftersom kroppen redan har ett skydd.

Vi har en utomordentlig möjlighet att på ett enkelt sätt förhindra och utrota tre vanliga barnsjukdomar, som var och en på sitt sätt kan orsaka allvarliga komplikationer och besvär. Vi är redan på god väg, mässling, påssjuka och röda hund är idag sällsynta sjukdomar i Sverige. Den som är ovaccinerad riskerar att drabbas av dessa sjukdomar som vuxen, vilket ofta innebär ett mer komplicerat och svårare sjukdomsförlopp.

DTP-vaccin

Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och "Haemophilus influenzae" typ b vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Skolan erbjuder Ditt barn (barn födda före 2002) under fjärde skolåret en påfyllnadsdos mot difteri , stelkramp, kikhosta och polio.

Varför vaccineras man mot dessa sjukdomar?

Difteri

Difteri är en allvarlig epidemisk infektionssjukdom som har orsakat mindre utbrott i Sverige under senare årtionden och nyligen förekommit i närliggande länder.

Sjukdomen kan leda till döden och därför är det viktigt att ha ett bra vaccinationsskydd.

Stelkramp

Stelkramp är en infektionssjukdom som kan leda till döden. Stelkrampsbakterien förekommer i jord och smuts. Risk för infektion finns alltid vid förorenade sårskador, även vid små sår. Vaccination ger ett gott skydd mot sjukdomen.

Kikhosta

Kikhosta är en smittsam luftvägssjukdom som kan ge en långvarig och svår hosta. Den är farlig, ibland till och med livshotande för spädbarn, som oftast smittas av äldre syskon och/eller föräldrar. Äldre barn och vuxna som lider av kronisk luftvägssjukdom (t ex astma) kan få det extra besvärligt om de smittas av kikhosta.

Polio

Polio är en smittsam infektionssjukdom som kan orsaka så kallad barnförlamning. Skadorna efter poliosjukdom är ofta bestående. Ett världsomspännande vaccinationsprogram har resulterat i att sjukdomen i det närmaste är utrotad. Dock är det mycket viktigt att ha ett fortsatt gott skydd vid vistelse i länder där polio ännu inte helt försvunnit.

Varför ges påfyllnadsdos?

För att förstärka och förlänga det grundskydd som gavs vid vaccination av Ditt barn på BVC ges nu en påfyllnadsdos av difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Ger vaccinationen några besvär?

Ditt barn kan komma att uppleva ömhet, värmeökning, rodnad och svullnad eller förhårdnad vid injektionsstället efter vaccinationen. Feber om runt och över 38°C, dåsighet, diarré, kräkning och irritabilitet kan förekomma. Dessa reaktioner är ofarliga och inträffar vanligen inom 48 timmar. De går i allmänhet över av sig självt på några dagar.

Kan alla barn vaccineras?

Skolsköterskan bör informeras före vaccination om barnet har en känd systemisk överkänslighetsreaktion mot någon komponent i vaccinet. Barn med pågående infektion med feber skall vänta med vaccination.

Barn som efter tidigare vaccination har fått långvariga besvär med kliande upphöjda hudreaktioner bör informera skolsköterskan om detta före vaccination.

Om barnet råkat ut för någon typ av sårskada kan påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp ha givits på sjukhus eller vårdcentral, informera då skolsköterskan om detta före vaccination.

Hur går det till?

Då vårdnadshavaren fyllt i blanketten och barnet återlämnat denna till skolsköterskan kommer ditt/ert barn att kallas till vaccination. Alla vacciner ges i en och samma spruta. Tala gärna med ditt barn före vaccinationen och förklara vad som skall hända, samt lugna barnet om det skulle behövas.

När vaccinationen har genomförts så anteckna det i barnets hälsokort!

Vid ärenden med två vårdnadshavare

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt via BankID/Mobilt BankID. Den andra andra vårdnadshavaren kommer även stå som medsökande i vårt system.

Så här går det till

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en förfrågan om flerpartssignering till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan sen klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Svedala kommuns e-tjänstportal med sitt BankID/Mobila BankID.
   
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt BankID/Mobila BankID i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på knappen "Signera" som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt BankID/Mobila BankID - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa